Management
Titul Meno a priezvisko Funkcia E-mail Telefón
Ing. Peter Repáň technický riaditeľ Peter.Repan@pce.sk 051-7580560
Ing. Oto Svätojánsky výrobný riaditeľ Oto.Svatojansky@pce.sk 051-7580561

Zamestnanci, ktorí majú oprávnenie na overovanie vybraných výsledkov geodetických a kartografických prác
a sú členmi Komory geodetov a kartografov:

Číslo oprávnenia / dátum vydania

Titul

Meno a priezvisko

č. 529 zo dňa 20.02.1997 (d až j), člen predstavenstva Ing. Peter Repáň
č. 378 zo dňa 01.07.1996 (d až j) Ing. Oto Svätojánsky
č. 530 zo dňa 20.02.1997 (d až j) Ing. Pavel Verešpej
č. 122 zo dňa 27.06.1997 (a až j) Ing. Mária Svätojánska

Naša spoločnosť má prostredníctvom Komory geodetov a kartografov od 01.04.2010 uzatvorené
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti autorizovaného geodeta a kartografa
(poistná suma 67.000,– Euro) a poistenie právnej ochrany (poistná suma 7.000,– Euro).

Iná odborná spôsobilosť:

Popis spôsobilosti / číslo osvedčenia / dátum vydania

Titul

Meno a priezvisko

osobitná odborná spôsobilosť na vykonávanie pozemkových úprav podľa vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SR č. 155/1992 Zb., evidenčné číslo 262 zo dňa 7.11.2002 Ing. Peter Repáň
osobitná odborná spôsobilosť na vykonávanie pozemkových úprav podľa vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SR č. 155/1992 Zb., evidenčné číslo 263 zo dňa 7.11.2002 Ing. Oto Svätojánsky
odborne spôsobilý vykonávať funkciu banský merač, číslo 590/414/96 zo dňa 27.3.1996, vydal Obvodný banský úrad v Košiciach Ing. Peter Havadej