Profil spoločnosti

Naša spoločnosť vznikla začiatkom roku 1993 ako ďalší člen skupiny firiem PROGRES v Prešove, s cieľom rozvíjať inžiniersku činnosť a ponúkať kvalitné služby v oblastiach:

geodézie a kartografie, so zameraním na digitálne spracovanie geodetických údajov,
zberu, spracovania, napĺňania a konverzie údajov pre územne orientované informačné systémy,
inžinierskej geodézie,
pozemkových úprav a katastra nehnuteľností.

V rámci uvádzaných oblastí sa snažíme ponúkať kvalitné služby a produkty, pričom staviame na dlhodobom kontakte so zákazníkmi, ktorý zabezpečujú kvalifikovaní odborníci, špecializovaní na jednotlivé oblasti v rámci našej činnosti. Pri spracovaní našich projektov kladieme veľký dôraz na plné využitie možností najmodernejšej meracej a výpočtovej techniky a na použitie najnovších komunikačných prostriedkov a informačných technológií v rámci spoločnosti ako aj pri kontakte so zákazníkmi. To nám umožňuje zabezpečiť vysokú flexibilitu a operatívnosť pri plnení požiadaviek. Technologické postupy používané v našej spoločnosti zabezpečujú vysokú mieru prispôsobenia sa želaniam zákazníka na formu odovzdávaných výsledkov prác, ako v analógovej, tak aj v digitálnej forme. Počas doterajšej existencie spoločnosti sa pri spracovávaní rôznorodých projektov u nás nahromadili poznatky, na základe ktorých môžeme našim zákazníkom ponúknuť aj poradenské a konzultačné služby. Súčasná personálna a technická základňa nám umožňuje spracovávanie aj kapacitne a časovo náročnejších projektov na celom území Slovenskej republiky alebo v zahraničí. Naša spoločnosť zaviedla v roku 2007 systém riadenia kvality v súlade s normou EN ISO 9001:2015 a úspešne absolvovala certifikáciu tohto systému.

Dovoľujeme si Vám preto ponúknuť nasledovné služby:

geodetické a kartografické práce,
napĺňanie územne orientovaných informačných systémov geodetickými, kartografickými a inými údajmi,
inžiniersku geodéziu, výkon funkcie autorizovaných geodetov a kartografov, kontrolné merania,
vytyčovanie stavebných objektov a zameranie skutočného vyhotovenia stavieb,
spracovanie pozemkových úprav a registrov pozemkov, vytyčovanie hraníc,
vyhotovenie projektovej dokumentácie ciest,
spracovanie nameraných geodetických údajov,
skenovanie analógových máp a spracovanie rastrových máp,
kartometrickú, on-screen ručnú, poloautomatickú alebo automatickú vektorizáciu,
poradenskú, školiacu a konzultačnú činnosť.

Zároveň Vám ponúkame z nášho katalógu digitálnych vektorových máp hotové údaje pre Vaše informačné systémy.

Tešíme sa na Váš záujem.

Ing. Oto Svätojánsky
konateľ, výrobný riaditeľ

 

Ing. Peter Repáň
konateľ, technický riaditeľ
Základné údaje o spoločnosti

Sídlo spoločnosti:

Masarykova 16, P.O.Box 107
080 01 Prešov

Štatutárni zástupcovia:

Ing. Oto Svätojánsky, konateľ, výrobný riaditeľ
Ing. Peter Repáň, konateľ, technický riaditeľ

IČO: 31672655
DIČ: 2020519061
IČ DPH: SK2020519061

Banka: ČSOB a.s., pobočka Prešov
Číslo účtu: 383214603/7500
Swift kód: CEKOSKBX
IBAN: SK51 7500 0000 0003 8321 4603

tel.: 051–7580 560, 7580 561
fax: 051–7580 573
e-mail: pce@pce.sk
internet: http://www.pce.sk

Zápis v obchodnom registri (www.orsr.sk) zo dňa 25.05.1993: Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 1100/P


 

Reklamačný poriadok našej spoločnosti.