Kontakt a základné údaje o našej spoločnosti

Sídlo spoločnosti:

Masarykova 16, P.O.Box 107
080 01 Prešov

Štatutárni zástupcovia:

Ing. Oto Svätojánsky, konateľ, výrobný riaditeľ
Ing. Peter Repáň, konateľ, technický riaditeľ

IČO: 31672655
DIČ: 2020519061
IČ DPH: SK2020519061

Banka: ČSOB a.s., pobočka Prešov
Číslo účtu: 383214603/7500
Swift kód: CEKOSKBX
IBAN: SK51 7500 0000 0003 8321 4603

tel.: 051–7580 560, 7580 561
fax: 051–7580 573
e-mail: pce@pce.sk
internet: http://www.pce.sk

Zápis v obchodnom registri (www.orsr.sk) zo dňa 25.05.1993: Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 1100/P


Tu nás v Prešove nájdete: