Niektoré problémy katastra v novom územnom
a organizačnom usporiadaní
Marián Bulla

Ing. Marián Bulla, Ing. Marián Bulla - zememeračské práce,
Radlinského 60, 026 01 Dolný Kubín
Tel.: 0845 / 3519, fax 0845 / 864065

Obsah :
1.
Úvod
2.
Problémy katastra a možnosti riešenia
3.
Záver

1. Úvod

Nemožno povedať, že s prechodom do nových podmienok si kataster nepriniesol so sebou žiadne problémy, že všetko čo nás teraz páli a čo bude treba zmeniť vzniklo zo dňa na deň, resp. prijatím zákona NR SR č.222/96 Z.z..

Aby sa aspoň naznačili možné riešenia a ich reálnosť a časová postupnosť je nutné poznať stav v deň, keď sa kataster musel prispôsobiť novému územnému, správnemu a organizačn ému usporiadaniu miestnej štátnej správy.

2. Problémy katastra a možnosti riešenia

Ustanovením katastrálnych pracovísk v nových okresoch sa zadosť učinilo viacerým regiónom, ktoré v minulosti vyvinuli veľkú snahu zriadiť detašované pracovisko katastrálneho úradu. Je zrejmé, že súčasná sieť katastrálnych odborov lepšie pokrýva potreby praxe, zatiaľ aspoň z územného hľadiska. Zdá sa, že najväčšie problémy, hlavne personálne, vznikli pri organizovaní katastrálnych odborov okresných úradov v okresoch, kde prakticky neexistovali detašované pracoviská bývalých katastrálnych úradov. Týka sa to hlavne stredoslovenského regiónu, kde v minulosti očividne nebol záujem vyjsť jednotlivým regiónom v ústrety. O to ťažšie to bolo teraz v nových okresoch hlavne po personálnej stránke. Ale to je problém trochu iný.

Oveľa viac problémov sa však objavilo, ako vyriešilo. Hlavné problémy dnes očividne nevyplývajú z toho, že na okresnom pracovisku je 0.5 alebo 1.1 počítača na jedného pracovníka, i keď aj toto je nezanedbateľné. Dovolím si tvrdiť, že vybaviť pracoviská počítačmi, softvérom, či inou potrebnou technikou je oveľa jednoduchšie, ako obsadiť tieto pracoviská zodpovedajúco zaškolenými pracovníkmi. Nepochybujem, že v dohľadnej dobe bude na katastrálnych odboroch dostatok spomínanej techniky. Či však podobná situácia nastane aj v personálnom obsadení pracovísk je otázka, na ktorú dnes nevie nikto odpovedať.

Stačí si prelistovať zákony, ktorými sa dnešný kataster má riadiť a každému zainteresovanému je jasné, že sily nestačia na všetky úlohy a povinnosti, ktorými je kataster poverený. Mnohé úlohy sú zložité, s dlhým časovým horizontom riešenia a vyžadujú nielen odborné vedomosti, ale aj značnú dávku skúseností.

Vzhľadom na veľké percento zamestnancov katastrálnych odborov, ktorí nemajú odborné základy a skúsenosti je nutné dočasne prijať aspoň provizórne riešenie zaškoľovania týchto pracovníkov. Súčasne podľa môjho názoru, treba vypracovať, ucelenú koncepciu vzdelávania a doškoľovania pracovníkov. Toto je samozrejmosťou v mnohých iných oblastiach, nielen hospodárskej praxe. Ak chce byť niekto úspešný v akejkoľvek oblasti, musí rátať so sústavným vzdelávaním. Kataster je dosť dôležitý na to, aby to platilo aj preň.

Nemožno čakať, že v blízkej budúcnosti pripravia školy dostatok odborníkov v tejto oblasti , v ktorej okrem toho pociťuje ich nedostatok aj podnikateľská sféra, ktorá im vie ponúknuť zaujímavejšie zárobkové možnosti. Treba rátať okrem toho aj s určitým pohybom pracovníkov aj v nasledujúcom období - skúsený pracovník katastra nájde ľahko uplatnenie v mnohých iných oblastiach.

Nezastupiteľnú úlohu tu musí zohrať ÚGKK SR, v spolupráci s krajskými odbormi katastra. Problém doškoľovania ľudí a metodického vedenia predsa nevznikol zo dňa na deň. Bol zrejmý už aj za bývalých katastrálnych úradov. Tváriť sa, že niektoré problémy neexistujú, že ich vyrieši čas a pritom nervózne reagovať na akúkoľvek kritiku, je tiež síce riešenie, len sa netreba potom čudovať výsledkom.

10. Septembra 1997 organizoval ÚGKK SR rokovanie Komisie na posúdenie vplyvu nového organizačného usporiadania odborných katastrálnych pracovísk na kvalitu služieb a výkonov. Zo strany predstaviteľov ÚGKK SR a niektorých vedúcich katastrálnych odborov krajských úradov odznela obava, či v budúcnosti nebudeme mať 79 rôznych katastrov. Obávam sa však, že rôzne katastre sme zdedili už po niektorých bývalých katastrálnych úradoch. Nato, aby to tak nebolo, netreba veľké investície, ani drahé vybavenie, či prepychové kancelárie.

Zo strany podnikateľov očakávame vytvoriť atmosféru spolupráce, aby v krajoch a okresoch dali dokopy hlavy pracovníci štátnej správy a podnikatelia tak, ako sa to už deje napríklad v Košickom, alebo Prešovskom kraji.

Bez ohľadu na to, čo som naznačil v predošlom, hlavne ohľadom koncepcie ďalšieho vzdelávania sa treba zamyslieť ešte nad jedným problémom.

Zákon NR SR č.162/95 Z.z. o katastri nehnuteľností a Vyhláška ÚGKK SR č. 79/96 Z.z. definujú katastrálnym pracoviskám množstvo úloh a povinností, ktoré sa zďaleka neplnia. Myslím, že nie je nutné ich tu menovať. Boli definované podrobne na viacerých fórach. Dôvody sú všeobecne známe. Chýbajú ľudia, peniaze, kapacity.

Problém odborníkov som už naznačil v tomto článku. Nemožno čakať, že v blízkej budúcnosti budú mať odborné katastrálne pracoviská dostatok najmä ľudských kapacít na plnenie úloh, ktoré im predpisuje zákon. Okrem toho sa dá očakávať, že skôr či neskôr bude relatívny dostatok finančných zdrojov, ale na katastrálnych pracoviskách nebude dostatok pracovníkov na plnenie úloh.

Riešenie vidím v tom, že ÚGKK SR, katastrálne odbory krajských úradov by mali pripraviť podmienky na to, aby všetky práce vyplývajúce z uvedených zákonov, u ktorých je to možné, boli smerované do podnikateľskej sféry. Perspektívne by sa to mohlo týkať najmä revízie údajov katastra a obnovy katastrálneho operátu. V súčasnosti si viem predstaviť aj to, aby podnikateľská sféra participovala na preberaní registrov do KN.

3. Záver

Mnohí zhotovitelia registrov ( ZRPS, ROEP ) získali pri tejto práci neoceniteľné skúsenosti s katastrálnym operátom. Aj tí, ktorí dlhé roky predtým v tejto oblasti robili, sa nikdy nestretli s tak rozsiahlym a komplexným riešením daného katastrálneho územia. Preto si myslím, že sú tu dostatočné kapacity, skúsenosti, technické vybavenie schopné uvedené práce vykonávať v zodpovedajúcej kvalite.