Komerčné mapové diela vo formáte MapInfo
Ing. Peter Repáň
Bc. Ľuboslava Opielová

 Progres CAD Engineering s.r.o., Masarykova 16, P.O.Box 107, 080 01 Prešov
tel.: 091/732630, fax: 091/732223
e-mail:
pce@pce.sk , http://www.pce.sk

Obsah :
1.
Úvod
2.
Administratívna mapa SR v mierke 1 : 400 000
3.
Polohopisná mapa SR v mierke 1:250000

1. Úvod

Vzhľadom na situáciu na trhu s komerčnými mapami v digitálnej forme, vhodnými  pre okamžité nasadenie v rámci desktop mapping programu MapInfo, rozhodla sa naša firma spracovávať a ponúkať na trh hotové digitálne vektorové mapové  podklady vo formáte MapInfo s vložením základných identifikátorov k jednotlivým prvkom mapy. Rozhodli sme sa pre postup, ktorý sa dá zhrnúť do nasledovných krokov :

 • podpísanie zmluvy (súhlasu)  s GKÚ Bratislava o použití štátneho mapového diela  pre vytvorenie nového kartografického diela  s povolením na jeho  neobmedzené šírenie  v digitálnej forme,
 • transformácia a následná  vektorizácia dodaných rastrových podkladov, resp.  konverzia dodaných vektorových údajov,
 • vytvorenie tabuliek a  objektov vo formáte MapInfo,
 • naplnenie databázovej časti  (identifikátorov) k jednotlivým objektom mapy.

Týmto spôsobom boli vytvorené dve mapové diela :

 • Administratívna mapa SR  v mierke 1 : 400 000
 • Polohopisná mapa SR  v mierke 1 : 250 000

2. Administratívna mapa SR v mierke 1 : 400 000

Cieľ

Cieľom vytvorenia tejto digitálnej mapy bolo vytvoriť mapové dielo, ktoré by slúžilo  ako základný podklad pre GIS v oblasti administratívneho členenia SR, katastrálnych území, obcí, okresov a krajov s rôznymi štatistickými a  identifikačnými informáciami, vzťahujúcimi sa k jednotlivým objektom.

Podklady

Grafické podklady na vytvorenie Administratívnej mapy SR v mierke 1 : 400 000  sme získali od GKÚ Bratislava na základe zmluvy číslo 4/25-97 zo dňa 30.1.1997. Boli to hranice katastrálnych území vo vektorovej forme v súradnicovom systéme JTSK vo formáte Kokeš vtx . Zdrojom štatistických údajov je "Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 1992", vydaný vydavateľstvom Štatistický úrad Slovenskej republiky v Štatistickom a evidenčnom vydavateľstve tlačív, a.s. Bratislava 1994.

Postup prác

Pomocou vlastných softvérových nástrojov sme vykonali konverziu údajov z formátu Kokeš VTX do formátu MapInfo, bez akýchkoľvek zmien v polohe  objektov. Boli vytvorené viaceré vrstvy (tabuľky) mapy s následným pripojením identifikačných a štatistických údajov k jednotlivým objektom.

Charakteristika mapového diela

Administratívna mapa SR v mierke 1:400000 (Obr. č. 1) obsahuje nasledujúce vrstvy :

 • sídelné jednotky - obce,  mestá
 • katastrálne územia,
 • regionálne členenie -  okresy a kraje (v územno-správnom členení do roku  1996 a od roku 1996).

Po kliknutí sa obrázok zobrazí zväčšený v novom okne
Obr. č. 1 – Výrez z administratívnej mapy SR 1 : 400 000

Okrem identifikátorov jednotlivých objektov (číslo obce, číslo katastrálneho územia a pod.) obsahuje mapa aj nasledovné štatistické údaje :

Celková  výmera obce v ha

Trvalo  bývajúce obyvateľstvo

Podiel žien  na trvalo bývajúcom obyvateľstve

Podiel  obyvateľstva v predproduktívnom veku 0 - 14 rokov

Podiel  obyvateľstva v poproduktívnom veku

 • muži 60 a viac rokov
 • ženy 55 a viac rokov
 • obyvateľstvo s  nezisteným vekom

Obyvateľstvo  ekonomicky aktívne - spolu

Ekon.  aktívne obyvateľstvo odchádzajúce za prácou

Ekon.  aktívne obyvateľstvo v poľnohospodárstve, lesnom a  vodnom hospodárstve

Ekon.  aktívne obyvateľstvo v priemysle

Spoločne  hospodáriace domácnosti

Trvalo  obývané byty a domy - spolu

Trvalo  obývané rodinné domy, budovy s obytnou plochou do 150  m2

Trvalo  obývané domy

Objekty  individuálnej rekreácie - spolu

Chalupy  vyčlenené z bytového fondu

Rekreačné  chalupy nevyčlenené z bytového fondu

3. Polohopisná mapa SR v mierke 1:250000

Cieľ

Cieľom vytvorenia tejto digitálnej mapy bolo vytvoriť mapové dielo, ktoré by slúžilo  ako základný polohopisný podklad pre GIS pokrývajúci celé územie SR. K jednotlivým prvkom sú priradené identifikátory a to ich názvy (obce, rieky a  pod.). Prostredníctvom týchto názvov je k nim možné v rámci GIS-u zákazníka priraďovať rôzne ďalšie údaje.

Podklady

Podklady na vytvorenie Polohopisnej mapy SR 1 : 250 000 sme získali od GKÚ Bratislava na základe zmluvy číslo 5/25-97 zo dňa 28.7.1997. Boli to zoskenované  tlačové originály rozdelené na východ a západ a do nasledovných vrstiev :

 • hranice
 • lesy
 • polohopis
 • vody
 • popis

Postup prác

Postup prác možno rozdeliť na tieto časti :

 1. Tvorba digitálnych  vektorových podkladov
 2. Prevod digitálnych  vektorových podkladov do prostredia programu MapInfo
 3. Napĺňanie databázových  údajov

Tvorba digitálnych vektorových podkladov

Zoskenované tlačové originály boli natransformované v prostredí programu MicroStation SE programom I/RAS B afinnou transformáciou II. rádu. Spôsob  transformácie rastrového obrazu a následný postup poloautomatickej a ručnej vektorizácie zaručujú presnosť vektorových dát na úrovni pôvodných tlačových  originálov. Po navrhnutí štruktúry vrstiev bolo možné začať vektorizovať jednotlivé vrstvy. Ich základné delenie pozostávalo z týchto častí :

 • Hranice
 • Komunikácie
 • Lesy
 • Polohopis
 • Popisy
 • Vodstvo
 • Výškové kóty

Skupina Hranice obsahuje hranice krajov, okresov, vojenských priestorov a chránených oblastí. Skupina Komunikácie obsahuje informácie o diaľnicach,  cestách 1., 2. a 3. triedy, ostatné cesty, železničné trate, železničné stanice a zastávky. Skupina Lesobsahuje plochy lesov. Skupina Polohopis obsahuje plochy  hlavného mesta, krajských a okresných miest, ďalej tu boli rozlíšené mestské časti, ostatné mestá, obce so sídlom  obecného úradu, obce bez obecného úradu a samoty. Skupina Popisy obsahuje všetky popisné informácie rozlíšené v samostatných vrstvách podľa obsahu a podľa dôležitosti. Skupina Vodstvo obsahuje vodné toky, kanály, vodné nádrže a močiare. Skupiny Výškové kóty obsahuje značky výškových bodov a ich popis.

Pri samotnej tvorbe sa rozlišovali líniové a plošné prvky. Celý postup vektorizácie sa tvoril s prihliadnutím na jeho ďalšie spracovávanie v programe MapInfo.

Prevod digitálnych podkladov do prostredia programu MapInfo

Po ukončení vektorizácie bola vykonaná konverzia údajov cez formát DXF do programu MapInfo. Prenos bol vykonaný po samostatných vrstvách a jeho  výsledkom sú nasledovné tabuľky MapInfa :

Názov  tabuľky :

Obsah tabuľky  s databázovými údajmi :

Kraje.tab

hranice  krajov

Okresy.tab

hranice  okresov

Chran_uz.tab

hranice  chráneného územia s názvom a typom

Vojpr.tab

hranice  vojenského priestoru s názvom

Dialnica.tab

kresba  diaľnic

Cesta_1.tab

kresba  ciest 1. triedy

Cesta_23.tab

kresba  ciest 2.3 triedy

Ost_cest.tab

kresba  ostatné cesty

Zeleznic.tab

železnice  s číslom trate

Stanica.tab

železničné  stanice

Zastavka.tab

železničné  zastávky

Os_dialn.tab

osy  diaľnic s číslom cesty

Os_1_tr.tab

osy  ciest 1. triedy s číslom cesty

Os_23_tr.tab

osy  ciest 2. 3. triedy s číslom cesty

Lesy.tab

hranice  lesov

Hlav_m.tab

hlavné  mesto s popisom

Kraj_sid.tab

krajské  mesta s popisom

Okres_m.tab

okresné  mesta s popisom

Mesto.tab

ostatné  mestá

Obec_s.tab

obce  so sídlom obecného úradu

Obec_b.tab

obce  bez obecného úradu

Mies_c.tab

miestne  časti, samoty

Cast_mes.tab

časti  miest

Pop_hl_m.tab

popisy  hlavného mesta

Pop_okres.tab

popisy  okresných miest

Pop_mest.tab

popisy  ostatných miest

Pop_cast.tab

popisy  časti miest

Pop_miest.tab

popisy  miestnych časti

Pop_obci.tab

popisy  obci

Pop_hors.tab

popisy  horstiev

Pop_chra.tab

popisy  chránených území

Pop_koty.tab

popisy  výškových kót

Pop_kraj.tab

popisy  krajov

Pop_vod.tab

popisy  vodných tokov a nádrží

Pop-voj.tab

popisy  vojenských priestorov

Vod_toky.tab

vodné  toky

Vod_nadr.tab

vodné  nádrže

Kanal.tab

vodné  kanály

Mociar.tab

močiare

Koty.tab

výškové  kóty s názvom a nadmorskou výškou

Tunely.tab

železničné  tunely

Napĺňanie databázových údajov

Po grafických úpravách prekonvertovaného mapového podkladu boli ručne naplnené tabuľky MapInfa údajmi z popisnej časti analógovej mapy.

Charakteristika mapového diela

Polohopisná mapa Slovenskej Republiky v mierke 1 : 250 000 (Obr. č. 2) s databázovými údajmi identifikujúcimi každý objekt obsahuje nasledujúce vrstvy :

 • sídelné jednotky, obce,  mestá, miestne časti, samoty, časti obcí
 • hranice miest
 • regionálne členenie -  okresy, kraje
 • lesné porasty
 • výškopisné body
 • chránené územi
 • hranice vojenských obvodov
 • cestná sieť : diaľnice,  cesty 1., 2. a 3. tr.
 • vodstvo : riečna sieť,  vodné plochy, kanály

Po kliknutí sa obrázok zobrazí zväčšený v novom okne
Obr. č. 2 Výrez z polohopisnej mapy SR v mierke 1 : 250 000

Okrem horeuvedených mapových diel, ktoré sú komerčne dostupné, pripravujeme na základe ďalšej zmluvy s GKÚ Bratislava plány miest Bratislava, Košice, Prešov a  Bardejov vrátane digitálneho modelu reliéfu. Ukážka z pripravovaného plánu mesta Bardejov je na Obr. č. 3.

Po kliknutí sa obrázok zobrazí zväčšený v novom okne
Obr. č. 3 Výrez z pripravovanej mapy mesta Bardejov