Obstarávanie geodetických a kartografických
výkonov, súvisiacich s projektovou prípravou,
výstavbou a prevádzkou diaľnic.
Marta Dohňanská

Ing. Marta Dohňanská, Slovenská správa ciest,
Továrenská 7, 813 44 Bratislava,
Tel.: 07 / 322 351-3 kl.61, fax.:07 / 364 236

Obsah:
1.
Úvod
2.
Obstarávanie prác
3.
Záver

1. Úvod

Príspevok podáva stručný prehľad problematiky obstarávania geodetických a kartografických prác z pohľadu „obstarávateľa”, t.j. štátnej rozpočtovej organizácie Slovenskej správy ciest (SSC) ako priameho investora pri príprave a výstavbe diaľnic a ciest.

2. Obstarávanie prác

Jednou z nevyhnutných špeciálnych a odborných činností našej organizácie je i zabezpečovanie geodetických a kartografických výkonov. Máme zaužívané členiť ich podľa etáp investorskej prípravy na geodetické práce súvisiace:

  • s projektovou prípravou stavieb,
  • s realizáciou stavieb,
  • s prevádzkou dokončených stavieb.

V etape projektovej prípravy zabezpečujeme, či obstarávame :

  • podklady pre návrh trasy, ktorým je aktuálna  účelová mapa (polohopis + výškopis) prevažne v  mierke 1:1000, zriedkavo v intraviláne 1:500,
  • dokumentáciu pre majetkoprávne vysporiadanie stavby,  t.j. geometrické plány, výkupné elaboráty, podklady  na uzatváranie nájomných zmlúv, doklady o  vlastníctve,
  • ale i dokumentáciu pre trvalé a dočasné vyňatie  pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu vrátane  výpočtu obvodov, nakoľko väčšina údajov pre  takýto elaborát sa čerpá z katastra nehnuteľností,
  • vybudovanie a zameranie vytyčovacej siete diaľnice.

V etape realizácie stavby obstarávame:

  • vytýčenie priestorovej polohy diaľnice pred  odovzdaním staveniska zhotoviteľovi stavby,
  • prípadné zhustenie vytyčovacej siete,
  • vyhotovenie Základnej mapy diaľnice 1:1000.

Neobstarávame podrobné vytyčovanie objektov a porealizačné zamerania, tvoriace súčasť dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, pretože tieto práce sú súčasťou dodávky stavby. Ich kvalitu kontrolnými meraniami overuje autorizovaný geodet Technickodozornej správy SSC.

Z dôvodu nedostatku autorizovaných geodetov na SSC t.č. uvažujeme obstarávať aj funkciu „zodpovedného geodeta obstarávateľa”. V tej súvislosti sme narazili na vyhlášku č.54/1993, ktorá u tunelových stavieb predpisuje výkon funkcie hlavného banského merača, ktorú môže vykonávať len osoba s banskomeračským vzdelaním a osvedčením o spôsobilosti vydaným Ministerstvom hospodárstva SR.

Na stavbách uvedených do prevádzky obstarávame v rámci dlhodobých sledovaní deformácií diaľničných objektov pravidelné merania i vyhodnotenia posunov a pretvorení mostov, u ktorých to vyžaduje norma alebo ich technický stav.

Spomínané geodetické výkony sú spravidla veľkého rozsahu a obstarávame ich formou verejných súťaží. Malé zákazky do hodnoty 50 000 Sk obstarávame formou priameho zadania. Doplnky k už dokončeným zákazkám objednávame u pôvodných zhotoviteľov.

Prehľad súťažných akcií geodetických prác SSC od roku 1992

termín

stavba

predmet obstarávania

počet záujemcov

počet uchádzačo v

9/92

Most Lafranconi

geometrické plány

 

 

8/93

mosty

meranie sadania mostov

 

 

9/93

Tunel Branisko

účelové mapovanie

 

 

2/94

Chocholná - Skala

geometrické plány

11

7

4/94

Chocholná - Skala

geometrické plány

4

2

5/94

Skala - Nemšová

podklady pre nájomné  zmluvy

5

4

9/94

mosty

meranie sadania mostov

 

 

11/94

Skala - Nemšová

geometrické plány

 

 

5/95

Hybe - Važec

vytyčovacia sieť

6

5

8/95

mosty

meranie sadania mostov

3

3

4/96

Ladce - Sverepec

účelové mapovanie

9

7

7/96

L.Hrádok - Hybe

ZDM + GP

7

3

7/96

Mierová - Senecká

účelové mapovanie

4

4

8/96

mosty

meranie sadania mostov

3

3

12/96

Mengusovce - Jánovce

účelové mapovanie

8

5

12/96

Lamač - Staré Grunty

účelové mapovanie

6

5, zrušená

11/96

Jablonov - Behárovce

účelové mapovanie

5

4

9/97

mosty

meranie sadania mostov

5

4, zrušená

V súvislosti s obstarávaním geodetických prác, súvisiacich s projektovaním stavieb prax ukázala, že z dôvodu časovej tiesne je pre nás praktickejšie (kvôli urýchleniu) prenechávať túto činnosť projektantovi. Pretože projektant môže napríklad geometrické plány pripravovať súbežne s postupom projektu a nemusí sa čakať na výsledný projekt, aby bolo možné pripravovať súťaž na vyhotovenie geometrických plánov. Podobne prenechávame na projektantov aj vyhotovenie účelovej mapy, pretože sa nám v minulosti stalo, že keď sme ju vyhotovili v predstihu, bola už neaktuálna alebo inak spochybnená. Predpokladáme, že tento systém, systém obstarávania cestou projektantov je prijate ľnejší aj pre geodetov - podnikateľov, pretože im umožňuje získať zákazku bez súťaže i keď nám v konečnom dôsledku nie je jedno, že kto bude geodetickú časť projektu vyhotovovať.

3. Záver

Podľa štatistiky útvaru obstarávania a zákazky SSC sú u nás verejné súťaže z 50-tich % neúspešné, užších súťaží je neúspešných 38 %. Netýka sa to len geodetických prác. Dôvody tohto stavu vidíme v tom, že nie je vytvorené dostatočné kvalitné konkurenčné prostredie a druhým dôvodom je, že vypracovanie súťažného návrhu a zabezpečenie všetkých dokladov, ktoré vyžaduje zákon je finančne i časovo náročné a tak potencionálny uchádzač, ktorý sa buď ťažšie presadzuje alebo nechce degradovať remeslo, zváži, či vôbec súťažný návrh podať. Pre zvýšenie percenta úspešnosti by bolo potrebné uvažovať s úpravou zákona najmä v znížení potrebného počtu uchádzačov, ktorí splnili podmienky súťaže z doterajších troch na dvoch, znížiť počet dokladov, ktoré vyžaduje § 5 ods.2 a 3 zákona o obstarávaní na nevyhnutnú mieru, zvážiť, či je potrebný výpis z registra trestov pre všetkých členov štatutárneho orgánu, umožniť vylúčiť zo súťaže súťažné návrhy s najnižšou a najvyššou cenovou ponukou.

Kvalita dodávaných prác býva rôzna. Väčšinou bezproblémová býva v oblasti inžinierskej geodézie, horšie je to u neštandardných výkonov, súvisiacich so zberom údajov z katastra, ako sú napr. vyhotovovanie podkladov pre vyňatie pôdy, alebo podkladov pre majetkoprávne vysporiadanie dočasných záberov pozemkov. Vtedy je nám vítané, ak tieto práce robí zhotoviteľ nielen lacný, miestne príslušný, ale aj na naše špecifické požiadavky zvyknutý.